________________________________ 
Species   Parides montezuma

Parides montezuma

(Westwood, 1842)

Montezuma’s Cattleheart

NE & NW Mexico to Costa Rica