________________________________ 
Species   Satyrium calanus

Satyrium calanus calanus

(Hübner, [1809])

Banded Hairstreak

 

Satyrium calanus falacer

(Godart, [1824])

Banded Hairstreak

 

Satyrium calanus godarti

(W. D. Field, 1938)

Banded Hairstreak

 

Satyrium calanus albidus

Scott, 1981

Banded Hairstreak