________________________________ 
Species   Satyrium kingi

Satyrium kingi

(Klots & Clench, 1952)

King's Hairstreak