________________________________ 
Speyeria mormonia eurynome (W. H. Edwards, 1872);   Mormon Fritillary,   Comments:  .

Speyeria mormonia eurynome

(W. H. Edwards, 1872)

Mormon Fritillary