________________________________ 
Genus   Thereus

Thereus cithonius

(Godart, [1824])

Pale-lobed Hairstreak

E & W Mexico to Argentina

Thereus enenia

(Hewitson, 1867)

Enenia Hairstreak

El Salvador to Colombia

Thereus pedusa

(Hewitson, 1867)

Pedusa Hairstreak

Panama to Amazonas

Thereus lutzi

(Huntington, 1932)

Lutz's Hairstreak

Panama

Thereus oppia

(Godman & Salvin, 1887)

Oppia Hairstreak

Mexico to Nicaragua

Thereus timoclea

(Hewitson, 1870)

Timoclea Hairstreak

Panama to Ecuador

Thereus orasus

(Godman & Salvin, 1887)

Crimson-spot Hairstreak

Mexico to Panama

Thereus ortalus

(Godman & Salvin, 1887)

Ortalus Hairstreak

Mexico to S Brazil

Thereus praxis

(Godman & Salvin, 1887)

Praxis Hairstreak

Costa Rica to N Brazil

Thereus lausus

(Cramer, 1779)

Lausus Hairstreak

S Mexico (CHIS) to Guianas,
Amazonas